TRƯỜNG MẦM NON NGUYỄN TẤT THÀNH SỐ 183C/1 TÔN THẤT THUYẾT , P4 , Q4 , TP.HCM.
Thứ hai, 25/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 1998

LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO – CƠN BÃO SỐ 16

Thực hiện theo công văn số 4358/UBND-PCLB ngày 22 tháng 12 năm 2017 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão Tembin; Căn cứ công văn số 1099/GDĐT/TgH ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão Tembin;

lich_truc_bao_251220178.doc

           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  TRƯỜNG MN NGUYỄN TẤT THÀNH               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                

                                                                                        Quận 4,  ngày 23  tháng 12 năm 2017

 

 

THÔNG BÁO

LỊCH TRỰC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO – CƠN BÃO SỐ 16

 

Thực hiện theo công văn số 4358/UBND-PCLB ngày 22 tháng 12 năm 2017 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão Tembin;

Căn cứ công văn số 1099/GDĐT/TgH ngày 23 tháng 12 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 4 Về việc triển khai các biện pháp phòng chống, ứng phó bão Tembin;

Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành phân công lịch trực phòng chống ứng phó bão Tembin – cơn bão số 16 như sau:

 

S

TT

Họ và tên

Chức vụ

Thời gian trực

Điện thoại

I

Trực chỉ huy

 

01

Bùi Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

5g00 đến 16g00 ngày 25/12/2017.

0913143423

02

Nguyễn Thị Nhung

Phó HT

16g00 đến 20g00 ngày 25/12/2017.

0903732375

03

Nguyễn Thanh Trang

Phó HT

20g00 đến 24g00 ngày 25/12/2017.

0933993361

04

Bùi Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

24g00 đến 9g00 ngày 26/12/2017.

0913143423

05

Nguyễn Thị Nhung

Phó HT

9g00 đến 14g00 ngày 26/12/2017.

0903732375

06

Nguyễn Thanh Trang

Phó HT

14g00 đến 20g00 ngày 26/12/2017.

0933993361

07

Bùi Thị Thu Hà

Hiệu trưởng

20g00 đến 24g00 ngày 26/12/2017.

0913143423

II

Thường trực

 

01

Nguyễn Hoàng Long

Bảo vệ

5g00 đến 11g00 ngày 25/12/2017.

01287194500

02

Nguyễn Văn Chi

Bảo vệ

11g00 đến 19g00 ngày 25/12/2017.

01216722171

03

Nguyễn Hoàng Long

Bảo vệ

19g00 ngày 25/12 đến 6g00 ngày 26/12/2017.

01287194500

04

Nguyễn Văn Chi

Bảo vệ

6g00 đến 17g00 ngày 26/12/2017.

01216722171

05

Nguyễn Hoàng Long

 

17g00 ngày 26/12 đến 6g00 ngày 27/12/2017.

01287194500

 

Ghi chú:

Các thành viên được phân công theo thông báo sắp xếp công việc, thực hiện trực theo đúng lịch.

Thời gian và địa điểm trực: Trực 24/24 giờ tại văn phòng Trường Mầm non Nguyễn Tất Thành: 183C/1 Tôn Thất Thuyết P4 Q4.

Yêu cầu các đồng chí thực hiện nghiêm túc quy định trực PCLB./.

Nơi nhận:                                                                                                                          HIỆU TRƯỞNG  

- Phòng GD&ĐT (b/c);                                                                                                                                  (Đã ký)

- Các đồng chí có tên trong danh sách (t/h);

- Lưu: VT.

 

                                                                                                                                        Bùi Thị Thu Hà  

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

87